Obsah služeb

Stavební činnost

Stavební činnost

Zajišťujeme kompletní dodávky staveb na klíč, od návrhů a projekční činnosti, až po předání stavby vhodné k užívání. Za svoji práci neseme záruky, proto také veškeré zakázky realizujeme výhradně dle kvalitní prováděcí dokumentace a z prověřených stavebních systémů. Náš tým řemeslníků se skládá z praxí ověřených profesionálů ve svém oboru. Preciznost, kvalita a dodržování stanovených termínů je samozřejmostí. Svojí činností se zaměřujeme převážně na zakázky v Olomouckém kraji.


Zajistíme pro vás:

 • rozpočtování nákladů stavby
 • vypracování projektu
 • povolení stavby
 • technický dozor investora
 • geodetické zaměření
 • statické posouzení
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • požárně bezpečnostní řešení
 • energetické audity staveb
 • světelné projekty
 • hlukové studie
 • měření radonu na pozemku nebo v objektu
 • hydrogeologické posudky

Obchodní a konzultační činnost

Obchodní a konzultační činnost

Rozhodujete se mezi zděnou stavbou a dřevostavbou? Nízkoenergetickým, nebo pasivním domem? Jaké dotační programy lze využít? A na co v projektu domu nezapomenout?

Výběr domu necháme na vás, a s tím ostatním vám samozřejmě rádi poradíme. Přijďtě řešit realizaci projektové dokumentace čistě dle vašich vlastních představ a možností, nebo využijte možnost výběru z našich typových projektů, které je možné dodatečně také přizpůsobit.

Můžeme konzultovat:

 • ideální projekt stavby
 • dotační programy
 • financování výstavby
 • výběr vhodného stavebního systému
 • výběr vhodného otopného systému
 • výběr zdroje tepla a ohřevu TUV
 • zařízení vzduchotechniky
 • nakládání s odpadními a srážkovými vodami, a jiné

V neposlední řadě s vámi projednáme všechny body realizace stavby, a to včetně zajištění povolení stavby a ostatního. Jakožto regionální obchodní zastoupení společnosti EUROLINE BOHEMIA spol. s.r.o. vám nabízíme možnost výběru z více než 1000 projektových řešení rodinných domů.

Rozpočtování staveb / Odhady nemovitostí

Rozpočtování staveb / Odhady nemovitostí

Rozpočtování: Běžně lze pro výpočet ceny stavby zjednodušeně vycházet z obestavěného prostoru domu, nebo zastavěné plochy domu (U domu standardního vybavení, s obytným podkrovím či dvou a vícepodlažním domem, se dá počítat s koeficientem ceny 5 000,- až 6 000,- Kč za 1m³. U přízemních domů se potom počítá s koeficientem od 18.000,- Kč za 1m² zastavěné plochy). Naceňování staveb je však nutno kalkulovat sofistikovanějším způsobem. Pro vlastní i externí zakázky vytváříme položkové rozpočty, kalkulace stavebních prací a připravujeme podklady pro monitorování vývoje stavebních zakázek.

 

Odhady nemovitostí: Dle Zákona o oceňování majetku č. 151/1977 Sb. vám zpracujeme posudek pro potřeby:

 • předběžného posouzení lokality / nemovitosti za účelem investičního záměru
 • pro potřeby úvěrových řízení s bankovními domy
 • vypořádávání nájemních vztahů
 • problematiky zhodnocení / znehodnocení nemovitosti při ukončení nájemního vztahu
 • problematiky znehodnocení nemovitosti při zjištění závad na nemovitosti
 • stanovení hodnoty účelně vynaložených nákladů, a jiné.

 

Inženýring / Povolení staveb

Inženýring / Povolení staveb

V rámci vlastních i externích zakázek projednáváme a zajišťujeme povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávní povolení a další rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb. Dále zajišťujeme komplexní řešení problematiky při realizaci projektů v investiční výstavbě, inženýrskou činnost při přípravě a realizaci pozemních staveb. Pro investory dále zajišťujeme činnost projednání staveb dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a to v územním řízení a ve stavebním řízení.

stavbyvedouci

Stavbyvedoucí / Stavební dozor

Stavbyvedoucí / Stavební dozor

Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen mj. oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. U svépomocné formy výstavby je stavebník povinen oznámit jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu. (§ 152 odst. 3 písm. a)

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Tento dozor vykonává osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm. d). Stavební dozor může vykonávat také autorizovaná osoba. V případě, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím – tedy osobou autorizovanou (§ 160 odst. 4).

 

Máte-li zájem o zajištění kvalitního Stavebního dozoru, popř. Stavbyvedoucího pro svoji stavbu, neváhejte nás kontaktovat. Cena je odvislá od složitosti objektu a jiného.

info@projekty-bydleni.cz

Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka / investora je dozor vykonávaný zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

 

Co vám v rámci TDI zajistíme?

 • přebírání dokončených stavebních výkonů
 • kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty
 • zhotovení soupisu vad a nedodělků
 • prověření dodavatelských faktur
 • kontrola vedení stavebního deníku
 • sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.
 • sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • spolupráce při kontrole účtů a zpřesnění a novelizace časových plánů.


   

Služby B2B / Územní plánování / Hromadná výstavba

Služby B2B / Územní plánování / Hromadná výstavba

Kompaktní řešení pro developerskou výstavbu

Disponujete pozemky s předpokladem budoucí hromadné výstavby? Co dál? Na základě průzkumu a jednání s příslušnými úřady vám připravíme studii kompletního řešení, navrhneme ideální parcelaci pozemků včetně přípravy pro inženýrské sítě, navrhneme vhodnou konstrukci a provedení staveb, zajistíme realizaci stavby a celý projekt marketingově připravíme k prodeji.

Pro každou zakázku získáte svého projektového manažera, který dbá nad dodržováním stanovených osnov.